Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Hỗ trợ lương thực Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
2 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
3 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
4 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với con của người đơn thân nghèo đang nuôi con Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
5 . Hỗ trợ chi phí mai táng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
6 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với vớiNgười từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
7 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
11 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
12 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
13 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
14 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
15 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
16 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ và trẻ bị buôn bán từ nước ngoài trở về Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị xét miễn, giảm kinh phí đóng góp của người đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
  Trang    1   2   3   4   5   button   button