Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn Kế hoạch và đầu tư Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
2 Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND xã, phường, trị trấn Kế hoạch và đầu tư Quản lý công sản
3 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính Quản lý công sản
4 Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Tài chính Quản lý công sản
5 Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (UBND cấp huyện) Tài chính Quản lý công sản
6 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính Tài chính ngân sách
7 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
8 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
9 Thủ toán tục thanh kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
10 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
11 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
12 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
13 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
14 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường (chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn) Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
15 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
16 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
17 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
18 Thủ tục báo cáo định kỳ Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
19 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
20 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button