Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
2 Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
3 Thủ tục cho gia han nợ đối với các chương trình tín dụng mà người vay tham gia vào Tổ TK&VV. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
4 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
5 Thủ tục cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
6 Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
7 Thủ tục phê duyệt cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
8 Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
9 Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
10 Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
11 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
12 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán cho Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
13 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
14 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
15 Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
16 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
17 Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
18 Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
19 Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
20 Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
  Trang    button   button   146   147   148   149   150   button   button