Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
2 Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
3 Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
4 Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
5 Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
6 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
7 Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
8 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
9 Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
10 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
11 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
12 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
13 Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) quản lý. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
14 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
15 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
16 Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
17 Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý. Ngân hàng Chính sách Hoạt động tín dụng
18 Thủ tục chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
19 Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
20 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng
  Trang    button   button   146   147   148   149   150   button   button