Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện cho tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
3 Giải quyết tố cáo. Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
4 Giải quyết khiếu nại. Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
5 Xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
6 Xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt giải thưởng chất lượng. Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
7 Xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến. Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
8 Đăng ký xét hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
10 Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11 Đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TTHC cấp tỉnh
12 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu TTHC cấp tỉnh
  Trang    button   button   171