Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
2 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
3 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
4 Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý Sở Tài chính Quản lý công sản
5 Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
6 Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
7 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
8 Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
9 Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
10 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
11 Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Sở Tài chính Quản lý công sản
12 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Sở Tài chính Quản lý công sản
13 Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản
14 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ Sở Tài chính Quản lý công sản
15 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của tỉnh Sở Tài chính Quản lý công sản
16 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Sở Tài chính Quản lý công sản
17 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của các công ty nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản
18 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kê cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sở Tài chính Quản lý công sản
19 Thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển đô thị, giao các nhà đầu tư thực hiện Sở Tài chính Quản lý công sản
20 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản
  Trang    1   2   3   4   5   button   button