Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
3 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
7 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
11 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
15 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
16 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
19 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
  Trang    1   2   3   4   5   button   button