Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
2 Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
3 Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam Cục thuế tỉnh Cấp huyện
4 Khai Lệ phí trước bạ nhà đất Cục thuế tỉnh Cấp huyện
5 Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
6 Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm Cục thuế tỉnh Cấp huyện
7 Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm Cục thuế tỉnh Cấp huyện
8 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp Cục thuế tỉnh Cấp huyện
9 Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
10 Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
11 Khai thuế môn bài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
12 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
13 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
14 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp 14-Tư pháp
15 Thủ tục chứng thực di chúc Tư pháp 14-Tư pháp
16 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
17 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp 14-Tư pháp
18 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp 14-Tư pháp
19 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp 14-Tư pháp
20 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Tư pháp 14-Tư pháp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button