Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
3 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
7 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực Sở Công Thương Dầu khí
8 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký Sở Công Thương Dầu khí
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng Sở Công Thương Dầu khí
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương Dầu khí
11 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực Sở Công Thương Dầu khí
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký Sở Công Thương Dầu khí
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong trường hợp Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng Sở Công Thương Dầu khí
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
15 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
16 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
19 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp tiêu dùng
20 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng Sở Công Thương An toàn thực phẩm
  Trang    1   2   3   4   5   button   button