Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Sở Tài chính Quản lý công sản
2 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Tài chính Quản lý công sản
3 Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Sở Tài chính Quản lý công sản
4 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Sở Tài chính Khiếu nại, tố cáo
5 Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Sở Tài chính Khiếu nại, tố cáo
6 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản) Sở Tài chính Quản lý giá
7 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
8 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
9 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
10 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Sở Tài chính Tài chính ngân sách
11 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Tài chính Tài chính ngân sách
12 Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
13 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách địa phương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
14 Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư thuộc ngân sách địa phương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
15 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án thuộc ngân sách địa phương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
16 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchcho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc ngân sách địa phương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
17 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách địa phương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
18 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách địa phương Sở Tài chính Tài chính ngân sách
19 Cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV Sở Y tế Phòng, chống HIV/AIDS
20 Cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV Sở Y tế Phòng, chống HIV/AIDS
  Trang    1   2   3   4   5   button   button