Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
2 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
6 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
10 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
14 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
18 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực Sở Công Thương Dầu khí
19 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký Sở Công Thương Dầu khí
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng Sở Công Thương Dầu khí
  Trang    1   2   3   4   5   button   button