Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND tỉnh ) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
4 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
5 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật
6 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
7 Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng cáo
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
9 Thủ tục cấp phép tổ chức lễ hội Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
10 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
11 Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
12 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
14 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
15 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
16 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
17 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng cấp tỉnh ngoài công lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
18 Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
19 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Cục thuế tỉnh Cấp huyện
20 Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
  Trang    1   2   3   4   5   button   button