Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
2 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
3 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
4 Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
5 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
6 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
7 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
8 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
9 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
10 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
11 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an Quản lý ngành, nghế kinh doanh có điều kiện
13 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an 19-Công an
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an 19-Công an
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an Quản lý ngành, nghế kinh doanh có điều kiện
16 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an Quản lý ngành, nghế kinh doanh có điều kiện
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an Quản lý ngành, nghế kinh doanh có điều kiện
18 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Công an Đăng ký, quản lý con dấu
19 Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Công an Đăng ký, quản lý con dấu
20 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu Công an Đăng ký, quản lý con dấu
  Trang    1   2   3   4   5   button   button