Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
2 Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
3 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
4 Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
5 Cấp hóa đơn lẻ Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
6 Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
7 Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
8 Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
9 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
10 Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
11 Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
12 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
13 Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
14 Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
15 Khai thuế môn bài Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
16 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
17 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
18 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
19 Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
20 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
  Trang    1   2   3   4   5   button   button