Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên Cục thuế tỉnh Cấp huyện
2 Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo Cục thuế tỉnh Cấp huyện
3 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Cục thuế tỉnh Cấp huyện
4 Hoàn các loại thuế, phí khác Cục thuế tỉnh Cấp huyện
5 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
6 Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
7 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Cấp huyện
8 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu Cục thuế tỉnh Cấp huyện
9 Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu Cục thuế tỉnh Cấp huyện
10 Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu Cục thuế tỉnh Cấp huyện
11 Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu Cục thuế tỉnh Cấp huyện
12 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục thuế tỉnh Cấp huyện
13 Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Cục thuế tỉnh Cấp huyện
14 Cấp hóa đơn lẻ Cục thuế tỉnh Cấp huyện
15 Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục thuế tỉnh Cấp huyện
16 Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục thuế tỉnh Cấp huyện
17 Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử Cục thuế tỉnh Cấp huyện
18 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn Cục thuế tỉnh Cấp huyện
19 Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Cục thuế tỉnh Cấp huyện
20 Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử Cục thuế tỉnh Cấp huyện
  Trang    1   2   3   4   5   button   button