Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kinh doanh du lịch
2 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp 14-Tư pháp
3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp 14-Tư pháp
4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp 14-Tư pháp
5 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp 14-Tư pháp
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp 14-Tư pháp
7 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
8 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
9 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp 14-Tư pháp
10 Thủ tục chứng thực di chúc Tư pháp 14-Tư pháp
11 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
12 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp 14-Tư pháp
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp 14-Tư pháp
14 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp 14-Tư pháp
15 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp 14-Tư pháp
16 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp 14-Tư pháp
17 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp 14-Tư pháp
18 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp 14-Tư pháp
19 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tư pháp 14-Tư pháp
20 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp 14-Tư pháp
  Trang    1   2   3   4   5   button   button