Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế tỉnh Cấp huyện
2 Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Cục thuế tỉnh Cấp huyện
3 Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Cục thuế tỉnh Cấp huyện
4 Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu Cục thuế tỉnh Cấp huyện
5 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu Cục thuế tỉnh Cấp huyện
6 Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
7 Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
8 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước Cục thuế tỉnh Cấp huyện
9 Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) Cục thuế tỉnh Cấp huyện
10 Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam Cục thuế tỉnh Cấp huyện
11 Khai Lệ phí trước bạ nhà đất Cục thuế tỉnh Cấp huyện
12 Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
13 Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm Cục thuế tỉnh Cấp huyện
14 Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm Cục thuế tỉnh Cấp huyện
15 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp Cục thuế tỉnh Cấp huyện
16 Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
17 Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
18 Khai thuế môn bài Cục thuế tỉnh Cấp huyện
19 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
20 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp 14-Tư pháp
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button