Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
2 Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
3 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
4 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
5 Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
6 Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
7 Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
8 Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
9 Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
10 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
11 Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
12 Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
13 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
14 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
15 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
16 Cấp hộ chiếu phổ thông Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
17 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Công an Quản lý xuất, nhập cảnh
18 Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
19 Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
20 Thông báo tỷ lệ tạm nộp thuế đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên Cục thuế tỉnh Cấp tỉnh
  Trang    button   6   7   8   9   10   button   button