Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
2 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
4 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công Thương Điện
6 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương TTHC cấp tỉnh Điện
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Sở Công Thương Điện
8 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Sở Công Thương Điện
9 Đưa ra khỏi người danh sách có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc 1-Dân tộc
10 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc 1-Dân tộc
11 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc 1-Dân tộc
12 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc 1-Dân tộc
13 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lao động, Thương binh và Xã hội 7-Lao động -Thương binh và Xã hội
14 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
15 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
16 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
17 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
18 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
  Trang    1   2   3   4   5   button   button