Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

 59.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xẫ phải thông báo bng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

          Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

 

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bn sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2:  Phòng Đăng ký kinh doanh, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

59.2.Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Gửi qua đường bưu điện.

59.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 + Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại phụ lục I-10 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+ Nghị quyết của hội đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

59.4.Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

59.5.Đối tượng thực hiện: Tổ chức

59.6.Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

59.7.Kết quả:

Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã

59.8. Phí, lệ phí: Không có

59.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại phụ lục I-10 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.

59.10.Yêu cầu, điều kiện: Không có

59.11.Căn cứ pháp lý :

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: