Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Chấp thuận khai thác đất đắp nền công trình xây dựng, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền
(Ban hành kèm theo )

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khai thác đất đắp nền công trình xây dựng:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác đất đắp nền công trình xây dựng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831

- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.

b) Trong thời gian không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu có trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ khai thác đất đắp nền công trình xây dựng:

Trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa, xác định diện tích, toạ độ khu vực đề nghị chấp thuận cho khai thác đất đắp nền công trình xây dựng; tổ chức thẩm định phương án, tính toán trữ lượng, khối lượng đất khai thác chuyển cơ quan thuế để xác định, các loại thuế, phí theo quy định; xác định tiền cấp quyền khai thác đất, mức ký quỹ bảo vệ môi trường; tổng hợp các ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thì thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ;

Bước 3. Phê duyệt hồ sơ:

 Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận khai thác đất đắp nền công trình xây dựng. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản;

Bước 4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở TNMT.

- Hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chấp thuận cho khai thác đất đắp nền công trình xây dựng theo mẫu 01- kèm theo;

- Bản đồ khu vực khai thác đất, thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ 1: 1.000 đối với diện tích nhỏ hơn 5,0 ha, tỷ lệ 1: 2.000 đối với diện tích trên 5,0 ha (bản chính);

- Phương án khai thác đất đắp nền công trình xây dựng, trong đó nêu rõ: vị trí, địa điểm, diện tích, cao độ khu vực khai thác; dự án, công trình được cung cấp đất san lấp, tuyến đường vận chuyển; thời hạn và khối lượng khai thác đất đắp nền; cam kết bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (bao gồm: ký quỹ môi trường, tiền cấp quyền khai thác đất, các khoản thuế, phí theo quy định);

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trường hợp công suất khai thác từ 100.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên hoặc giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các trường hợp còn lại của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

8. Phí, lệ phí (nếu có): không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Đơn đề nghị khai thác đất đắp nền công trình xây dựng (mẫu đơn số 01);

(Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

 - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT, ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

- Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang.

In thủ tục hành chính: