Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Gia hạn chấp thuận khai thác đất đắp nền công trình xây dựng, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền
(Ban hành kèm theo )

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ gia hạn khai thác đất đắp nền công trình xây dựng
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn khai thác đất đắp nền công trình xây dựng nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
b) Trong thời gian không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đơn đề nghị. Trường hợp đơn bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận.
Trường hợp các nội dung trong đơn chưa đầy đủ theo mẫu quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2. Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác định lại nghĩa vụ tài chính (nếu có) gửi cơ quan thuế hoặc thông báo cho tổ chức có đơn đề nghị để thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận cho gia hạn theo quy định.
Bước 3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận gia hạn. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản.
Bước 4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận gia hạn của cấp có thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở TNMT.
- Hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn thời gian khai thác đất đắp nền công trình xây dựng (đơn theo mẫu số 3A)
b) Số lượng: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
8. Phí, lệ phí (nếu có): không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 (Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Nộp đơn đề nghị gia hạn trước 15 ngày khi văn bản chấp thuận hết hạn.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
 - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT, ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;
- Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
 
 
In thủ tục hành chính: