Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.
(Ban hành kèm theo )

 

Trình tự thực hiện:
Bước 1. Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thời gian tiếp nhận:  Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.
Bước 4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định.
Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
Bước 6: Tổ chức, Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:
- Bị mất;
- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:  Tổ chức, cá nhân                                                              
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết quả:  Quyết định hành chính
Phí, lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007)
Yêu cầu, điều kiện:  Không.
Căn cứ pháp lý :
- Luật Khí tượng thuỷ văn 2015;
-Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 11/2007/TT-BNTMT ngày 25/12/2007 v/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.
- Căn cứ Quyết định số 193/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang v /v quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;
In thủ tục hành chính: