Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Tiếp nhận, trả lời phiếu đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của các tổ chức, cá nhân đăng ký

            1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trong 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 05 tháng 01 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản và trên phương tiện thông tin đại chúng về những định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh để các tổ chức, cá nhân đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm sau.  

Bước 2. Trong thời hạn 100 (một trăm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo, các tổ chức, cá nhân có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gửi phiếu xuất đặt hàng trước ngày 30 tháng 5 hàng năm về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan- Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.8.511.889.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Bước 3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời điểm nhận phiếu đề xuất đạt hàng, Phòng Quản lý Khoa học xem xét, đánh giá đề xuất đặt hàng, tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bước 4: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi có kết quả làm việc của các hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kết quả thành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: Tên nhiệm vụ; dự kiến mục tiêu, nội dung, dự kiến kết quả đạt được;kinh phí; thời gian thực hiện; hình thức thực hiện.

Bước 6. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gửi văn bản đến các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (BM1.1 - Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

4. Thời hạn giải quyết: 153 ngày làm việc (kể từ ngày thông báo).

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (BM1.1 - Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định Quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: