Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách địa phương

             1. Trình tự thực hiện:

a. Trường hợp đăng ký mã số ĐVQHNS qua phương thức nộp trực tiếp:

-  Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán nộp hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) cho Sở Tài chính.

- Bước 2: Sở Tài chính thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.  

Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Sở Tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

b. Trường hợp đăng ký mã số ĐVQHNS qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

Bước 1:Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách đăng ký mã số ĐVQHNS truy cập vào dịch vụ công trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được Sở Tài chính cấp để thực hiện kê khai, tải văn bản điện tử và gửi hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trưc tuyến.

- Địa chỉ: mstt.mof.gov.vn.

- Điện thoại: 0240.3550.500.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bước 2: Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận, đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị.

         2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Hành chính công- địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a. Thành phần hồ sơ:

-  Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Văn bản thành lập đơn vị;

+ Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

          b. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

           4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp và 02 ngày đối với trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

         5. Đối tượng thực hiện:

- Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

 - Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

 - Các đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

         6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

          7. Kết quả: Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05A-MSNS-BTC.

            8. Phí, lệ phí: Không.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015.

         10. Yêu cầu, điều kiện:

Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh.

          11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách;

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: