Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

             1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các hàng hoá dịch vụ lập văn bản kê khai giá gửi Sở Tài chính.

           Bước 2: Sở Tài chính tiếp nhận văn bản và thực hiện như sau:

-  Cán bộ tiếp nhận kiểm tra về thành phần, số lượng Văn bản, trường hợp Văn bản có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản thực hiện đóng dấu công văn đến có ghi ngày tháng năm tiếp nhận vào Văn bản và trả ngay 01 bản Văn bản cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp hoặc chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản Văn bản cho tổ chức, cá nhân đã gửi Văn bản theo đường công văn, fax hoặc thư điện tử; đồng thời chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến Phòng Quản lý giá và công sản trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

          - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra về thành phần, số lượng Văn bản, trường hợp Văn bản không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Văn bản cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp; hoặc tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản, cơ quan tiếp nhận Văn bản thông báo bằng công văn, fax hoặc thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản. Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thành phần, số lượng Văn bản theo quy định và nộp lại cho cơ quan tiếp nhận Văn bản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận Văn bản thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu bổ sung đủ thành phần, số lượng Văn bản. Ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ thành phần, số lượng Văn bản được tính là ngày tiếp nhận Văn bản, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào Văn bản.

          - Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi Văn bản đến Sở Tài chính. Sở Tài chính tiếp nhận Văn bản kiểm tra về thành phần, số lượng Văn bản theo quy định và yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thành phần, số lượng Văn bản theo quy định để lưu trữ đầy đủ hồ sơ kê khai giá phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 17 Thông tư số 56/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại mục 7 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng internet, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm hành chính công - địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

           3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

 Văn bản kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ Lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

          b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết:

a.  Trường hợp Văn bản có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản thực hiện đóng dấu công văn đến có ghi ngày tháng năm tiếp nhận vào Văn bản và trả ngay 01 bản Văn bản cho tổ chức, cá nhân đến nộp.

b. Trường hợp Văn bản không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Văn bản cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp; hoặc tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản, cơ quan tiếp nhận Văn bản thông báo bằng công văn, fax hoặc thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức, các nhân sản xuất kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ quy định tại điểm b,c, d, đ, e, h, i, o khoản 1 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số149/2016/NĐ-CP.

          - Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ quy định tại điểm a, b,c, d, đ, e, g, i, k khoản 1 Điều 3 Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 hết thời gian áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá chuyển sang hình thức kê khai giá.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền rà soát văn bản kê khai giá: Sở Tài chính.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

          7. Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản kê khai giá (có dấu xác nhận của Sở Tài chính).

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo mẫu văn bản kê khai giá Phụ lục 04, ban hành kèm theo Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

          10. Yêu cầu, điều kiện: Không

          11. Căn cứ pháp lý:

- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

 - Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

 - Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính: