Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Sở Tài chính

             1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tiếp nhận đơn của cá nhân, tổ chức khiếu nại tại phòng tiếp dân Sở Tài chính, đơn gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc do các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang

- Điện thoại: 0240.3858.714

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

*Bước 2: Chỉ đạo giải quyết:

- Lãnh đạo Sở Tài chính giao Thanh tra đề xuất;

- Thanh tra phân loại đơn, tham mưu đề xuất Lãnh đạo Sở giao các phòng ban chuyên môn hoặc Thanh tra Sở thụ lý giải quyết;

- Các phòng chuyên môn hoặc Thanh tra Sở nghiên cứu, xác minh, làm việc với các đối tượng có liên quan, đề xuất phương án giải quyết, tổ chức đối thoại; Trình Lãnh đạo Sở ký kết luận.

* Bước 3: Gửi Kết luận, Quyết định giải quyết khiếu nại tới các tổ chức, cá nhân khiếu nại và đơn vị có liên quan.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

          a.  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

- Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp.

          b.  Số lượng hồ sơ: 01bộ

          4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thụ lý: 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại (không bao gồm các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật khiếu nại);

          - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo Điều 28 Luật khiếu nại: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai theo Điều 37 Luật khiếu nại: Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cá nhân;

- Tổ chức.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:    

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

          7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc công văn trả lời.

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    

Mẫu đơn khiếu nại, mẫu văn bản ban hành trong quá trình giải khiếu nại được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không

            11. Căn cứ pháp lý:  

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính: