Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

 1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị có tài sản đề nghị thanh lý tài sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhận giấy giao nhận hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bàn giao cho Phòng Quản lý giá và công sản;

Bước 2: Trưởng phòng giao nhiệm vụ cho chuyên viên quản lý đơn vị cùng đơn vị tổ chức đánh giá và định giá tài sản thanh lý;

Bước 3: Chuyên viên quản lý đơn vị báo cáo Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở ra quyết định thanh lý theo phân cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.  

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng internet, qua đường công văn hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm hành chính công - địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

          1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

          a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

            - Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;

          - Danh mục tài sản đề nghị thanh lý;

- Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

          b.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          1.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

          1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

          1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:    

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Theo phân cấp về quản lý tài sản của HĐND tỉnh.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đến ngân sách tỉnh.

          1.7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản

          1.8. Phí, lệ phí: Không

          1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

          1.10. Yêu cầu, điều kiện: Không

          1.11. Căn cứ pháp lý : 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước;

          - Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: