Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

        1. Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Đơn vị có tài sản đề nghị điều chuyển nộp hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản và công văn của đơn vị xin tiếp nhận tài sản điều chuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhận giấy giao nhận hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bàn giao cho Phòng Quản lý giá và công sản;

Bước 2: Trưởng phòng giao nhiệm vụ cho chuyên viên quản lý đơn vị xem xét, đề xuất báo cáo lãnh đạo Sở (sau khi xin ý kiến lãnh đạo phòng) trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bước 3: Gửi kết quả cho đơn vị 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng internet, qua đường công văn hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm hành chính công - địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

         3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

          a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Công văn đề nghị chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;

 - Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.

          b.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

         4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

         5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

         6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:    

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Theo phân cấp về quản lý tài sản của HĐND tỉnh.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Tài chính

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban ngành đơn vị có liên quan đến ngân sách tỉnh.

         7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản của cấp có thẩm quyền

         8. Phí, lệ phí: Không

        9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

          10. Yêu cầu, điều kiện: Không

          11. Căn cứ pháp lý:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp côg lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: