Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

              1. Trình tự thực hiện:

   Bước 1:Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải di dời lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -Sở Tài chính nhận giấy giao nhận hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bàn giao cho Phòng Quản lý giá và công sản;

Bước 2: Phòng Quản lý giá và công sản tiến hành xem xét tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng thẩm định giá để thẩm định giá tài sản gắn liền với đất, giá trị quyền sử dụng đất và tiến hành thẩm định.

Bước 3: Sau khi có kết quả của Hội đồng thẩm định, phòng Quản lý giá và công sản tham mưu lãnh đạo Sở lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung sau:

          + Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước; có ý kiến về giá tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước để doanh nghiệp quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất theo quy định;

          + Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng internet hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm hành chính công - địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

          a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

          -. Bản chính chứng thư thẩm định giá (nếu thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá).

          -. Hồ sơ photocopy các giấy tờ có liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ

          -. Ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ (bản sao);

-. Trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có Văn bản kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định trên, gửi Sở Tài chính đề nghị xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ.

          b. Số lượng hồ sơ: 01bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đảm bảo các nội dung theo quy định.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:    

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện di dời dự án (mời Hội đồng thẩm định giá đến làm việc tại Sở Tài chính).

          7. Kết quả thủ tục hành chính:   

- Tờ trình của Sở tài chính;

- Quyết định phê duyệt giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          10. Yêu cầu, điều kiện: Không

          11. Căn cứ pháp lý : 

- Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và cơ sở phải di dời theo quy hoạch đô thị xây dựng đô thị;

          - Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và cơ sở phải di dời theo quy hoạch đô thị xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: