Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển đô thị, giao các nhà đầu tư thực hiện

            1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất)  nhận giấy giao nhận hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bàn giao cho Phòng Quản lý giá và công sản (thành viên Hội đồng);

Bước 2: Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đất của các dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Hội đồng có thể thuê tổ chức tư vấn định giá đất làm căn cứ cho Hội đồng thực hiện thẩm định.

Bước 3: Hội đồng thẩm định giá đất tiến hành khảo sát thực địa, tổ chức thẩm định giá đất và tính mức thu tiền sử dụng đất.

          Bước 4: Sau khi có kết quả thống nhất của Hội đồng thẩm định, phòng Quản lý giá và công sản tham mưu lãnh đạo Sở lập Tờ trình, trình UBND tỉnh quyết định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng internet, qua bưu điện hoặc trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm hành chính công - địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

           3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a.  Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Công văn đề nghị thẩm định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư.

- Bản phô tô: Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (hoặc tổng mặt bằng) tỷ lệ 1/500 kèm theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tổng mặt bằng giao thông; Quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Thuyết minh dự án.

-  Dự toán xây dựng công trình tại bước thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

-  Phương án xác định giá đất hoặc bản phô tô chứng thực Chứng thư thẩm định giá của dự án (nếu có) kèm theo báo cáo thuyết minh phương án giá đất của dự án.

          b.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đảm bảo các nội dung theo quy định.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:    

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất).

          7. Kết quả thủ tục hành chính:   

- Tờ trình giá đất, mức thu tiền sử dụng đất của Hội đồng thẩm định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất dự án phát triên đô thị;

- Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt giá đất, mức thu tiền sử dụng đất.

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          10. Yêu cầu, điều kiện: Không

          11. Căn cứ pháp lý : 

- Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: