Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

            1. Trình tự thực hiện:

          Khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn, đơn vị được giao xử lý tài sản cấp tỉnh, Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện, thành phố đăng ký mua hoá đơn tại Sở Tài chính. Căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng hóa đơn của đơn vị xử lý tài sản, Sở Tài chính quyết định việc bán cả quyển hoá đơn hoặc bán hoá đơn lẻ cho đơn vị được giao xử lý tài sản trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc:

          - Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua cả quyển hóa đơn.

          - Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản không phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua hoá đơn lẻ (mua từng seri). Trong trường hợp này, cán bộ Sở Tài chính mang quyển hoá đơn bán tài sản đến đơn vị được giao xử lý tài sản để đơn vị lập hoá đơn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

          2. Cách thức thực hiện đối với Sở Tài chính: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài chính.

 (Ghi chú: Sở Tài chính mua hóa đơn tại Bộ Tài chính; Đơn vị được giao xử lý tài sản cấp tỉnh, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố mua hóa đơn tại Sở Tài chính)

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị mua hóa đơn gồm:

          1) Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (01 bản chính);

          (2) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

          (3) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn đối với toàn bộ số hoá đơn đã mua lần trước theo mẫu số 06/HĐ-BC ban hành kèm theo Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

          (4) Quyết định xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản.

Ghi chú: - Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lần đầu gồm: (1) và (2)

              - Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lần tiếp theo gồm (1),(2) và (3)

             - Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lẻ gồm (1), (2) và (4)

         4. Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ mua hóa đơn, đơn vị bán hóa đơn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

          Cơ quan tài chính nhà nước được giao nhiệm vụ in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý; Tổ chức, cá nhân mua các tài sản.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

          9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai

(1) 01/TSNN-HĐ: Mẫu hóa đơn bán tài sản nhà nước

(2) 01/TSSQ-3L.04: Mẫu hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

(3) 02/HĐ-BC: Báo cáo nhập, xuất, tồn hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

(4) 03a/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn

(5) 03b/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản nhà nước

(6) 03c/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

(7) 04/HĐ-BC: Sổ theo dõi hoá đơn bị mất

(8) 05/HĐ-BC: Thông báo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

(9) 06/HĐ-BC: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

(10) 07/HĐ-BC: Báo cáo thanh, quyết toán hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

(11) 08/HĐ-BC: Báo cáo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

(12) BM 03.01: Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

          11. Căn cứ pháp lý:

          - Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

          - Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

          - Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

          - Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.


In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: