Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí

           1. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Căn cứ dự toán được giao, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi lập dự toán gửi Sở Tài chính để làm căn cứ cấp phát.

Bước 2: Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt và dự toán của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi, Sở Tài chính cấp kinh phí cho đơn vị 2 lần trong năm.

Bước 3: Quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn.

          Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi lập báo cáo quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí báo cáo Sở Tài chính và UBND tỉnh. Sở Tài chính tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh phê duyệt khoản cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí cho các đơn vị. Việc kiểm tra này được thực hiện cùng với phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm.      

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

          2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính đặt tại Trung tâm Hành chính công- địa chỉ: Giữa 2 tòa nhà A, B khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, p. Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

          a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh.

- Tờ trình của đơn vị.

- Dự toán kinh phí của đơn vị.

          b. Số lượng hồ sơ: 02bộ

          4. Thời hạn giải quyết: Cấp kinh phí bù thuỷ lợi phí được miễn cho các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi 02 lần trong một năm.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:    

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

          7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính                            

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          10. Yêu cầu, điều kiện: Không

          11. Căn cứ pháp lý : 

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 v/v hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: