Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

 1 Trình tự thực hiện

Bước 1: Người nộp hồ sơ là tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3.555.689;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Mùa hè: Sáng: từ 7h30 đến 11h00.     Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

+ Mùa đông: Sáng: từ 8h00 đến 11h30. Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu chưa đủ thành phần); thực hiện tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả (có ký, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả) gửi người nộp hồ sơ.

Bước 2: Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và có văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

- Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.

- UBND cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.

- Trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án.

- UBND cấp tỉnh trao văn bản chấp thuận dự án (về Sở Xây dựng) để trả cho Chủ đầu tư.

Bước 3: Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ Sở Xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị chấp thuận dự án.

- Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ trình thẩm định: 15 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó:

- Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng là 7 ngày kể từ ngày nhận được công văn và 15 bộ hồ sơ dự án hợp lệ của Chủ đầu tư;

- Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến;

- Thời gian UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.                                                               

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản chấp thuận dự án hoặc không chấp thuận dự án của UBND cấp tỉnh.                               

8. Phí: Chưa có quy định cụ thể.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu dô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

- Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: