Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3.555.689;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Mùa hè: Sáng: từ 7h30 đến 11h00.     Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

+ Mùa đông: Sáng: từ 8h00 đến 11h30. Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu chưa đủ thành phần); thực hiện tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả (có ký, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả) gửi người nộp hồ sơ.

Bước 2: Sở Xây dựng thực hiện công tác thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng theo quy trình quy định.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đảm bảo chất lượng, nội dung theo quy định, Sở Xây dựng thông báo, hướng dẫn một lần bằng hình thức trực tiếp, qua điện thoại, bằng phiếu hướng dẫn hoặc bằng văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo thông báo, hướng dẫn thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở Xây dựng có quyền không xem xét và yêu cầu thực hiện lại quy trình đề nghị thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng.

Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư (Kèm theo thuyết minh dự án đầu tư).

- Trường hợp chủ đầu tư đã được đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất thì chủ đầu tư phải nộp các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hồ sơ thiết kế gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ đo đạc, hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500.

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

+ Các bản vẽ giải pháp đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện) tỷ lệ 1/500.

+ Phương án kiến trúc công trình tỷ lệ 1/50 – 1/100.

+ Thuyết minh phương án kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng.

+ Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                               

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.

- Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thủ tục hành chính:

- 01 Văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng.

- 01 bộ hồ sơ thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc có đóng dấu của Sở Xây dựng.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Hồ sơ đề nghị thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.

11. Căn cứ pháp lý :

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND  ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: