Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Xây dựng

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3.555.689;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Mùa hè: Sáng: từ 7h30 đến 11h00.     Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

+ Mùa đông: Sáng: từ 8h00 đến 11h30. Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu chưa đủ thành phần); thực hiện tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả (có ký, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả) gửi người nộp hồ sơ.

Bước 2: Sở Xây dựng thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  theo quy trình quy định.

Trong thời gian 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đảm bảo chất lượng, nội dung theo quy định, Sở Xây dựng thông báo, hướng dẫn một lần bằng hình thức trực tiếp, qua điện thoại, bằng phiếu hướng dẫn hoặc bằng văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo thông báo, hướng dẫn thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở Xây dựng có quyền không xem xét và yêu cầu thực hiện lại quy trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

- Trong thời gian thẩm định, Sở Xây dựng có thể đi kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Chủ Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đoàn kiểm tra của Sở để thực hiện công tác kiểm tra ngoài thực địa. Đồng thời, Chủ Đầu tư có thể phải thực hiện Báo cáo, giải trình nội dung  trước Hội đồng, hội nghị thẩm định (nếu có yêu cầu). Trường hợp Sở tổ chức kiểm tra ngoài thực địa hoặc yêu cầu Chủ Đầu tư báo cáo trước Hội nghị thẩm định, Sở có trách nhiệm mời, thông báo cho Chủ Đầu tư trước tối thiểu 01 ngày.

Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

2. Văn bản pháp lý chủ tr­ương lập quy hoạch;

3. Hồ sơ nhiệm vụ:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;

- Thành phần bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị.

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:  Thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

b) Số lượng hồ sơ:   03  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:  35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố có ranh giới lập quy hoạch.

7. Kết quả thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (20%) của chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.

(Thông tư số: 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Hồ sơ đề nghị Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND  ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


In thủ tục hành chính: