Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 6.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ, nộp phí tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang. Điện thoại: (0240) 3.555.760 ; cán bộ tiếp nhận kiểm tra và nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

b) Bước 2: Kiểm tra hồ sơ xin chấm dứt hoạt động kinh doanh dược hoặc Biên bản Thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

1) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Y tế ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh dược, Sở Y tế công bố thông tin về Bộ y tế và gửi đến 63 Sở Y tế tỉnh thành phố; cập nhật trên Cổng thông tin điện tử các thông tin sau:

a) Tên, địa chỉ cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh dược;

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, số Chứng chỉ hành nghề dược;

c) Số Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh dược.

c) Bước 3:

Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế.

6.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đ nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dược hoặc Biên bản Thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược ( bản gốc);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

6.4. Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dược hoặc Biên bản Thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

6.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

6.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

6.8. Phí: Không

 (Thông tư số 277/2016/TT - BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm)

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dược;

2. Biên bản Thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

6.10. Yêu cầu, điều kiện:

1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh dược.

2. Không đáp ứng một trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật dược.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được cấp nhưng không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật.

4. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về dược.

(Điều 40, Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016)

6.11. Căn cứ pháp lý :

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

- Thông tư số 277/2016/TT - BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm;

- Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: