Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 11.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức hoặcnhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang. Điện thoại: (0240) 3.555.760 ; cán bộ tiếp nhận kiểm tra và nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

b) Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Công b cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược-

- Trong 30 ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Sở Y tế công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trên Cổng thông tin điện tử của ngành.

- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện có văn bản yêu cầu cơ sbổ sung làm rõ nội dung thời  hạn 15 ngày ( nếu có);

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị công bố, điều chỉnh công bố phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

c) Bước 3:

Tổ chức hoặcnhân nhận kết quả tại Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả” - Sở Y tế.

11.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đề nghị công bố (Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định 54/2016/NĐ-CP)

- Chương trình đào tạo theo các nội dung quy định tại Điều 8 Nghị định 54/2016/NĐ-CP  phải được đóng dấu treo trên trang bìa của tài liệu và được đóng dấu giáp lai đối với trường hợp tài liệu có nhiều trang;

- Bản kê khai cơ sở vật chất chứng minh cơ sở đủ khả năng đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược mà cơ sở đăng ký trong bản đề nghị công bố. Bản kê khai cơ sở vật chất phải được đóng dấu treo trên trang bìa của tài liệu và được đóng dấu giáp lai trường hợp tài liệu có nhiều trang;

- Bản kê danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược của cơ sở  (Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định 54/2016/NĐ-CP kèm theo lý lịch khoa học và văn bằng chuyên môn có liên quan của từng người);

- Bản sao có chứng thực hợp đồng với cơ sở phối hợp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược nội dung kỹ năng, kỹ thuật hoặc quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ, Sở Y tế nếu là viên chức nhà nước của cơ sở đào tạo công.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

11.4. Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 45 ngày làm việc đối với trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

11.5. Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

11.6. Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

11.7. Kết quả:

Công bố cơ sở đào tạo cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

11.8. Phí phí: Chưa quy định.

 (Thông tư số 277/2016/TT - BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm)

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1- Bản đề nghị công bcơ sở đào tạo cập nhật chuyên môn về dược  (Mẫu số 8, Phụ lục I, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017);

2- Bản kê danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược của cơ sở (Mẫu số 9, Phụ lục I, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017);

11.10. Yêu cầu, điều kiện:

1. Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Là một trong các tổ chức sau: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe; viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế; các hội nghề nghiệp về dược;

b) Có chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;

c) Có cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;

d) Có người hướng dẫn, báo cáo viên tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược (sau đây gọi tắt là người hướng dẫn) đáp ứng các yêu cầu sau:

- Người hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành về dược phải có một trong các văn bằng quy định tại Điều 17 và 18 của Nghị định này với trình độ đào tạo không thấp hơn của người tham gia đào tạo và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm phù hợp với nội dung đào tạo;

- Người hướng dẫn về pháp luật và quản lý chuyên môn về dược phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại cơ quan quản lý về dược, thanh tra dược hoặc giảng dạy về quản lý dược tại các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp dược trở lên;

- Người hướng dẫn về kỹ năng, kỹ thuật thực hành phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực hành phù hợp với nội dung đào tạo thực hành.

2. Trường hợp cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược không trực tiếp đào tạo, cập nhật các nội dung về kỹ năng, kỹ thuật trong hành nghề dược thì phải ký hợp đồng với cơ sở dược đáp ứng thực hành tốt phù hợp với nội dung kỹ năng, kỹ thuật trong hành nghề dược mà cơ sở đó thực hiện việc đào tạo, cập nhật.

11.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

- Thông tư số 277/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm;

- Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………(1)…….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢN Đ NGHỊ CÔNG BỐ

Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Kính gửi: ……………..(2)……………………..

1. Tên cơ sở: .…………….………………………(3).…………….……………………

2. Địa chỉ: .…………….……………………….…………….……………………………….

3. Điện thoại: .…………….……………………….…………….………………………

4. Email (nếu có) .…………….……………………… Website (nếu có) ………………

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi công bố cơ sở đ điều kiện đ tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

Kèm theo bản công bố này là các tài liệu quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5//2017 của Chính phủ.

 

 

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Tên địa danh.

(2) Tên Sở Y tế trên địa bàn.

(3) Tên cơ sở đ nghị công bố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

DANH SÁCH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

1. Tên cơ sở: .…………….……………………….…………….………………………

2. Địa chỉ: .…………….……………………….…………….………………………

3. Danh sách người hướng dẫn:.…………….…………………………………………

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Nội dung giảng dạy

1

 

 

 

(1)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi kèm theo bản kê này là lý lịch khoa học và văn bằng chuyên môn có liên quan của từng người hướng dẫn, báo cáo viên có tên trong danh sách nêu tại Mục 3./.

 

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Ghi rõ trình độ chuyên môn, ví dụ: TS về dược lâm sàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: