Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào đường huyện đang khai thác

 Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào đường huyện đang khai thác.

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố;

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 * Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng:

a) Thành phần hồ sơ: Văn bản trong đó nêu rõ vị trí, quy mô xây dựng công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (văn bản).

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ văn bản hợp lệ.

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (Có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành).                              

* Phí, lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không có.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

            - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;

            - Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 35/2017/TT -BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư 50/2015/TT -BGTVT ngày 23/9/2015;

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

In thủ tục hành chính:
Các thủ tục khác: