Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Xây dựng
2 Thoả thuận kiến trúc quy hoạch.
3 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.
4 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.
5 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
6 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.
7 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.
8 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
9 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.
10 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
11 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
12 Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
13 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.
14 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh