Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Việc làm (32 thủ tục)
1 Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
4 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
5 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
6 Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, tổ chức chính trị – xã hội đặt trụ sở hoạt động trên địa bàn trình UBND tỉnh
8 Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
9 Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.
10 Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp
11 Hướng dẫn, đăng ký hợp đồng lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
12 Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân ( Xuất khẩu lao động )
13 Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án hỗ trợ hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
14 Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp
15 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
16 Giải quyết chế độ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
17 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động không thực hiện thông báo v/v tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục theo quy định hoặc 02 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang giới thiệu mà không có lý do chính đáng theo quy định
18 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động thuộc đối tượng còn lại theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm
19 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
20 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
21 Hỗ trợ học nghề cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
22 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
23 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng
24 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
25 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
26 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
27 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
28 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
29 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
30 Thu hồi giấy phép lao động
31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
32 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý
Bảo hiểm thất nghiệp (0 thủ tục)
Lao động ngoài nước (0 thủ tục)
Dạy nghề (4 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho các doanh nghiệp
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
Lao động, tiền lương, tiền công (7 thủ tục)
1 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
2 Đăng ký nội quy lao động
3 Trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia
4 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
5 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
6 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
7 Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước
Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện (0 thủ tục)
An toàn lao động (10 thủ tục)
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
2 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở
3 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
4 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
5 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có).
6 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động
7 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa
8 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
9 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
10 Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với các đơn vị do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập), hạng B, hạng C
Người có công (52 thủ tục)
1 Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và thân nhân
3 Thủ tục Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và thân nhân.
4 Thủ tục cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
5 Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
6 Thủ tục quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
7 Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
8 Thủ tục hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt nam anh hùng
9 Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt nam anh hùng
10 Thủ tục hưởng trợ hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC)
11 Thủ tục hưởng trợ một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC)
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị thương; Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật
13 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát.
14 Thủ tục giám định vết thương còn sót.
15 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
16 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
17 Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
18 Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã được hưởng trợ cấp một lần
19 Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần
20 Hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
21 Hưởng trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
22 Hưởng trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng
23 Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần
24 Hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần
25 Mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: Liệt sĩ; AHLLVTND, AHLĐTTKKC; Thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động 61% trở lên; Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
26 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi gồm: Người có công hoặc thân nhân phạm tội bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Người có công hoặc thân nhân xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Người có công hoặc thân nhân đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ, nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ
27 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
28 Di chuyển hồ sơ đi
29 Tiếp nhận hồ sơ di chuyển đến
30 Đổi hoặc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”.
31 Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh
32 Hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
33 Giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
34 Hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
35 Hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
36 Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
37 Hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
38 Hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
39 Hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
40 Hưởng chế độ BHYT đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp
41 Hưởng chế độ mai táng phí đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
42 Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng''
43 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an
44 Xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an
45 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.
46 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
47 Lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
48 Thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng
49 Cấp đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
50 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
51 Giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
52 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bảo trợ xã hội (6 thủ tục)
1 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
2 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
3 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
4 Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi
5 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
6 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (0 thủ tục)
Phòng, chống tệ nạn xã hội (15 thủ tục)
1 Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ quan tổ chức, cá nhân.
2 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ quan tổ chức, cá nhân.
3 Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội
4 Giải thể Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội
5 Đưa người vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội.
6 Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội
7 Tiếp nhận người có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
8 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
9 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
10 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
11 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
12 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
13 Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
14 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
15 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
Bình đẳng giới (0 thủ tục)