Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
3 Thu hồi giấy phép lao động
4 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
7 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
8 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
9 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
10 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng
11 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
12 Hỗ trợ học nghề cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
13 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
14 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
15 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động thuộc đối tượng còn lại theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm
16 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động không thực hiện thông báo v/v tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục theo quy định hoặc 02 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang giới thiệu mà không có lý do chính đáng theo quy định
17 Giải quyết chế độ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
18 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
19 Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp
20 Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án hỗ trợ hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  Trang    1   2