Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
2 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
3 Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội”
4 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
5 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
6 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
7 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
8 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
9 Tiếp nhận người có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
10 Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội
11 Đưa người vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội.
12 Giải thể Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội
13 Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội
14 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ quan tổ chức, cá nhân.
15 Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ quan tổ chức, cá nhân.