Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
2 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
3 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
4 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
5 Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản
6 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
7 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
8 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
9 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
10 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
11 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
12 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
13 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
14 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
15 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
16 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
17 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
18 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
19 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
20 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
  Trang    1   2   3   4   5   button   button