Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường
2 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
4 Thủ tục cấp phép tổ chức lễ hội
5 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia.
6 Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương.
7 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
9 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
10 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
12 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng cấp tỉnh ngoài công lập
13 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
15 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
16 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
17 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia
18 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật