Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương
2 Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương
3 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương
4 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển
5 Thủ toán tục thanh kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
6 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
7 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
8 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
9 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
10 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường (chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn)
11 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
12 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
13 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước
14 Thủ tục báo cáo định kỳ
15 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
16 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
17 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
18 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
19 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí