Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Giải thể công ty TNHH một thành viên
2 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
3 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
4 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý
5 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập
6 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
7 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
8 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
10 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
11 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
12 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
13 Giải thể doanh nghiệp
14 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
15 Thông báo tạm ngừng kinh doanh
16 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
17 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
18 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
19 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
20 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
  Trang    1   2   3   4