Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
4 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
5 Giải thể doanh nghiệp
6 Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
7 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập
8 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
9 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)
10 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
12 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
13 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp
14 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
15 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
16 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần
17 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
18 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
19 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác
20 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
  Trang    1   2   3