Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Cấp chứng minh nhân dân (9 thủ tục)
1 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
3 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
4 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
5 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
6 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
7 Thủ tục xác nhận số chứng minh nhân dân (CMND) cho công dân
8 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
9 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Đăng ký, quản lý cư trú (17 thủ tục)
1 Đăng ký thường trú
2 Tách sổ hộ khẩu
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu
4 Cấp lại sổ hộ khẩu
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
6 Xóa đăng ký thường trú
7 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
8 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
9 Cấp giấy chuyển hộ khẩu
10 Đăng ký tạm trú
11 Cấp đổi sổ tạm trú
12 Cấp lại sổ tạm trú
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú
14 Khai báo tạm vắng
15 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú
16 Gia hạn tạm trú
17 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật
Đăng ký, quản lý con dấu (17 thủ tục)
1 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
2 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
3 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
4 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
5 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
6 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
7 Giải quyết thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu con dấu mới
8 Giải quyết thủ tục đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng
9 Giải quyết thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu(Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên; bị mất con dấu)
10 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu
11 Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
12 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
13 Giải quyết thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu con dấu mới
14 Giải quyết thủ tục đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng
15 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu
16 Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
17 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Quản lý ngành, nghế kinh doanh có điều kiện (17 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
4 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1)
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
6 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
9 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
12 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
13 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
15 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (69 thủ tục)
1 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ
2 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ
3 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
4 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
5 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
6 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
7 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
8 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
9 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
10 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
11 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
12 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
13 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
14 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
15 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
16 Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ
17 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
18 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
19 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ
20 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ
21 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
22 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
23 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
24 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
25 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
26 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
27 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
28 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
29 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
30 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
31 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
32 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
33 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
34 Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ
35 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
36 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
37 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
38 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
39 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
40 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
41 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
42 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thánh phố trực thuộc trung ương
43 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
44 Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
45 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
46 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
47 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
48 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
49 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
50 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
51 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
52 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
53 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
54 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
55 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
56 Cấp lại Giấy phép vận chuyển sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Trình tự thực hiện:
57 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
58 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
59 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
60 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
61 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
62 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
63 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
64 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
65 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
66 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
67 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
68 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
69 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phòng cháy, chữa cháy (16 thủ tục)
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
2 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
3 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
4 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
5 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
6 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
7 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
8 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
9 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
10 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
11 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
12 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
13 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
14 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
15 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
16 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông (46 thủ tục)
1 Đăng ký, cấp biển số xe (báo gồm cả xe mô tô điện và xe máy điện tại Công an cấp tỉnh)
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
3 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
4 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
7 Đăng ký xe tạm thời
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
9 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
10 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa
11 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
12 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
13 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
14 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
15 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
17 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
18 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
19 Đăng ký, cấp biển số xe (bao gồm cả xe mô tô điện và xe máy điện tại Công an cấp tỉnh)
20 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
21 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
22 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
23 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
24 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
25 Đăng ký xe tạm thời
26 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
27 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
28 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa
29 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
30 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
31 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
32 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
33 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
34 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
35 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
36 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
37 Đăng ký, cấp biển số xe (bao gồm cả xe mô tô điện và xe máy điện tại Công an cấp tỉnh)
38 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
39 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
40 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
41 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
43 Đăng ký xe tạm thời
44 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
45 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
46 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa
Quản lý xuất, nhập cảnh (42 thủ tục)
1 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
2 Cấp hộ chiếu phổ thông
3 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
4 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
5 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
6 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
7 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
8 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
9 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
10 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính
11 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
12 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
13 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
14 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
15 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
16 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
17 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
18 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
19 Cấp hộ chiếu phổ thông
20 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
21 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
22 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
23 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
24 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
25 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
26 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
27 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
28 Cấp hộ chiếu phổ thông
29 Cấp lại hộ chiếu phổ thông
30 thủ tục Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
31 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
32 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
33 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
34 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
35 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua Trang thông tin điện tử
36 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
37 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
38 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
39 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
40 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
41 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
42 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh
Tổ chức cán bộ (8 thủ tục)
1 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
3 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
4 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
5 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
6 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
7 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
8 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chính sách (31 thủ tục)
1 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân
2 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc
3 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)
4 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
5 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng Công an nhân dân
7 Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng Công an nhân dân
8 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh
9 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh
10 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh
11 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh
12 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh
13 Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh
14 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh
15 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh
16 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân
17 Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
18 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân
19 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc
20 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)
21 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
22 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
23 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng Công an nhân dân
24 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh
25 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh
26 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh
27 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh
28 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh
29 Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh
30 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh
31 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh
Bảo hiểm y tế (0 thủ tục)
Khiếu nại, tố cáo (6 thủ tục)
1 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
2 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
3 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
4 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
5 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
6 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)