Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Thu BHXH, BHYT (24 thủ tục)
1 Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (cấp tỉnh)
2 Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (cấp tỉnh)
3 Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc (cấp tỉnh)
4 Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập (cấp tỉnh)
5 Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn (cấp tỉnh)
6 Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh)
7 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (cấp tỉnh)`
8 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh)
9 Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh)
10 Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú (cấp tỉnh)
11 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc (cấp tỉnh)
12 Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT (cấp tỉnh)
13 Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (cấp huyện)
14 Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT (cấp huyện)
15 Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc (cấp huyện)
16 Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập (cấp huyện)
17 Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn (cấp huyện)
18 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN (cấp huyện)
19 Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú (cấp huyện)
20 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài (cấp huyện)
21 Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện (cấp huyện)
22 Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT (cấp huyện)
23 Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo (cấp huyện)
24 Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (cấp huyện)
Cấp thẻ BHXH, BHYT (15 thủ tục)
1 Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng (cấp tỉnh)
2 Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng (cấp tỉnh)
3 Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (cấp tỉnh)
4 Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp (cấp tỉnh)
5 Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc (cấp tỉnh)
6 Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện (cấp tỉnh)
7 Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH (cấp tỉnh)
8 Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất (cấp tỉnh)
9 Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (cấp tỉnh)
10 Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người hưởng đi làm việc ở ngước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)
11 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)
12 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)
13 Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)
14 Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất (cấp huyện)
15 Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (cấp huyện)
Chi trả chế độ BHXH, BHYT (17 thủ tục)
1 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến (cấp tỉnh)
2 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp (cấp huyện)
3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả (cấp huyện)
4 Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên (cấp huyện)
5 Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện (cấp huyện)
6 Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh (cấp huyện)
7 Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về Bảo hiểm xã hội tỉnh (cấp huyện)
8 Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học (cấp huyện)
9 Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự (cấp huyện)
10 Nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng (cấp huyện)
11 Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài uỷ quyền cho người khác lĩnh thay (cấp huyện)
12 Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại (cấp huyện)
13 Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm (cấp huyện)
14 Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác (cấp huyện)
15 Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện (cấp huyện)
16 Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết (cấp huyện)
17 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận (cấp huyện)
Thực hiện chính sách BHXH (40 thủ tục)
1 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động (cấp tỉnh)
2 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm (cấp tỉnh)
3 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài (cấp tỉnh)
4 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai (cấp tỉnh)
5 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con (cấp tỉnh)
6 Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (cấp tỉnh)
7 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết (cấp tỉnh)
8 Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết (cấp tỉnh)
9 Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (cấp tỉnh)
10 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu (cấp tỉnh)
11 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu (cấp tỉnh)
12 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát (cấp tỉnh)
13 Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu (cấp tỉnh)
14 Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu (cấp tỉnh)
15 Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc (cấp tỉnh)
16 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (cấp tỉnh)
17 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (cấp tỉnh)
18 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (cấp tỉnh)
19 Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp (cấp tỉnh)
20 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) (cấp tỉnh)
21 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết (cấp tỉnh)
22 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết (cấp tỉnh)
23 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) (cấp tỉnh)
24 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết (cấp tỉnh)
25 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về (cấp tỉnh)
26 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh)
27 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh)
28 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh)
29 Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác (cấp tỉnh)
30 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động (cấp huyện)
31 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm (cấp huyện)
32 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài (cấp huyện)
33 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai (cấp huyện)
34 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con (cấp huyện)
35 Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (cấp tỉnh)
36 Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết (cấp huyện)
37 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (cấp tỉnh)
38 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (cấp huyện)
39 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (cấp huyện)
40 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đi nước ngoài định cư (cấp huyện)
Thực hiện chính sách BHYT (10 thủ tục)
1 Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh (cấp tỉnh)
2 Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (cấp tỉnh)
3 Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT (cấp tỉnh)
4 Thủ tục khám chữa bệnh BHYT (cấp tỉnh)
5 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (cấp tỉnh)
6 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT (cấp huyện)
7 Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh (cấp huyện)
8 Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT (cấp huyện)
9 Thủ tục khám chữa bệnh BHYT(cấp thuyện)
10 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT(cấp thuyện)