Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực Kế toán nhà nước (11 thủ tục)
1 Nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu của cơ quan thu tại KBNN
2 Nộp thuế, phí và lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
3 Nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước
4 Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước:
5 Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng chuyển khoản tại KBNN
6 Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng tiền mặt tại KBNN.
7 Thanh toán trái phiếu Chính phủ ghi tên tại Kho bạc Nhà nước
8 Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn
9 Thanh toán Trái phiếu Chính phủ không ghi tên tại KBNN
10 Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh ( mua bán, tặng cho, để lại thừa kế) tại KBNN
11 Xử lý trái phiếu báo mất
Lĩnh vực Kiểm soát chi (7 thủ tục)
1 Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình Lâm Sinh.
2 Kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại KBNN
3 Mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
4 Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư nước ngoài.
5 Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước
6 Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự ngiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
7 Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp.
Lĩnh vực Kho quỹ (1 thủ tục)
1 Nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá