Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (cấp huyện)
2 Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo (cấp huyện)
3 Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT (cấp huyện)
4 Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện (cấp huyện)
5 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài (cấp huyện)
6 Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú (cấp huyện)
7 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN (cấp huyện)
8 Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn (cấp huyện)
9 Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập (cấp huyện)
10 Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc (cấp huyện)
11 Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT (cấp huyện)
12 Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (cấp huyện)
13 Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT (cấp tỉnh)
14 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc (cấp tỉnh)
15 Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú (cấp tỉnh)
16 Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh)
17 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh)
18 Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh)
19 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (cấp tỉnh)`
20 Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn (cấp tỉnh)
  Trang    1   2