Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân mất tích hoặc bị coi là mất tích.
2 Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 30 triệu đến 500 triệu đồng.
3 Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản
4 Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản:
5 Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng.
6 Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng.
7 Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng.
8 Thủ tục phê duyệt cho vay đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng.
9 Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.
10 Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Gửi tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.
11 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế vay vốn bị phá sản, giải thể.
12 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp khoanh nợ bổ sung) vẫn không có khả năng trả nợ.
13 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt không nơi nương tựa.
14 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân mắc bệnh tâm thần.
15 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân ốm đau thường xuyên.
16 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự.
17 Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân chết hoặc bị coi là chết.
18 Thủ tục xử lý khoanh nợ tối đa 5 năm nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.
19 Thủ tục xử lý khoanh nợ tối đa 5 năm nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là cá nhân.
20 Thủ tục xử lý khoanh nợ tối đa 3 năm nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.
  Trang    1   2   3   4   5