Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục giải quyết tố cáo trong hệ thống NHCSXH
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại trong hệ thống NHCSXH
3 Thủ tục tiếp nhận cán bộ NHCSXH.
4 Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH.
5 Thủ tục thanh toán trong nước - Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu
6 Thủ tục thanh toán trong nước - Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi
7 Thủ tục thanh toán trong nước - Chi tiền mặT
8 Thủ tục thanh toán trong nước - Thu tiền mặT
9 Thủ tục thanh toán trong nước - Thanh toán bằng séc chuyển khoản
10 Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản
11 Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là tổ chức
12 Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là cá nhân
13 Thủ tục thu nợ, thu lãi
14 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của cá nhân
15 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của tổ chức
16 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền gửi tự nguyện không lấy lãi của khách hàng.
17 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền tiết kiệm
18 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của tổ chức
19 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của cá nhân
20 Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tự nguyện không lấy lãi của khách hàng.
  Trang    1   2