Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán cho Ngân hàng Nhà nước
3 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng
4 Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước.
5 Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố
6 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố
7 Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
8 Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
9 Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
10 Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
11 Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần
12 Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần
13 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần
14 Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
15 Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần
16 Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
17 Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
18 Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
19 Thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính cổ phần
20 Thủ tục chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại ở trong nước
  Trang    1   2