Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
2 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
3 Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
4 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
5 Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
6 Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
7 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản
8 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
9 Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên
10 Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
11 Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
12 Thủ tục chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
13 Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
14 Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
15 Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
16 Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
17 Thủ tục chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
18 Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
19 Thủ tục cấp lại hoặc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)
20 Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
  Trang    1   2