Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
6 Đăng ký hợp tác xã
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
9 Đăng ký khi hợp tác xãchia
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
17 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
20 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
  Trang    1   2