Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục thẩm định nguồn vốn (đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã)
2 Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện)
3 Thủ tục xin ý kiến HSMT (đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
4 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
5 Thủ tục Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
6 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
7 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
8 Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
9 Thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
10 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
11 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
12 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
13 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
14 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
15 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
16 Thủ tục phê duyệt dự án
17 Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
18 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
19 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
20 Đăng ký khi hợp tác xã tách
  Trang    1   2   3