Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Trình tự, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” và Giấy khen”
2 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
3 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
4 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
6 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
8 Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
9 Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
12 Hội Tự giải thể
13 Báo cáo về việc thành lập pháp nhân và tổ chức cơ sở của Hội
14 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở của hội và thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hoặc các chức danh tương đương
15 Đổi tên hội
16 Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
17 Báo cáo kết quả đại hội thành lập hội
18 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp xã
19 Công nhận Ban vận động thành lập Hội
20 Giải thể tổ chức sự nghiệp ngoài công lập
  Trang    1   2   3