Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
2 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩn nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩn nông lâm thủy sản đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
5 Thẩn định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a
6 Thẩm định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn III
7 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
8 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
9 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
10 Bố trí ổn định dân cư trong huyện
11 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
12 Xác nhận Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
13 Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
14 Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
15 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
16 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
17 Xác nhận nguồn gốc lâm sản
18 Đăng ký bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
19 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
20 Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
  Trang    1   2   3