Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
2 Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
3 Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
4 Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
5 Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
6 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao
7 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
8 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
9 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
10 Hỗ trợ trồng cây phân tán
11 Phê duyệt phương án khai thác đối với chủ rừng là hộ gia đình
12 Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ (có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông), tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng)
13 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng mục đích khác ở rừng tự nhiên hoặc khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm gốc, rễ, cành, nhánh đối với cá nhân
14 Cho phép cá nhân khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại
15 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và trenứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng của cá nhân
16 Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình
17 Nghiệm thu chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
18 Thanh toán tiền bồi dưỡng cho người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (trường hợp do Chủ tịch UBND huyện, cấp xã huy động lực lượng tại chỗ)
19 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
20 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
  Trang    1   2