Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
3 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
4 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
5 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
9 Thủ tục trả lại tài sản
10 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
11 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
12 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
13 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
14 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
15 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
16 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
17 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
19 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
20 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  Trang    1   2