Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
3 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
4 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
7 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
8 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
9 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
10 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
11 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
12 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
13 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
14 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
15 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
16 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
17 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
18 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
19 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
20 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
  Trang    1   2   3   4