Cổng thông tin điện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang - Cải cách hành chính - Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tìm kiếm Thủ tục hành chính
Tên TTHC :
Lĩnh vực: Cơ quan :
Hiệu lực: Còn hiệu lực Hết hiệu lực Tất cả
STT Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
2 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
3 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
4 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
5 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
6 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
7 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
8 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
9 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
10 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
14 Thủ tục trả lại tài sản
15 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
16 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
17 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
18 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
19 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
20 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
  Trang    1   2   3